• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Informații de interes public privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Introducere

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR). Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic european care să protejeze persoanele fizice în privința prelucrării datelor cu caracter personal și să reglementeze circulația acestora.

Luând în considerare următoarele:

 • Cerințele Regulamentului nr. 679/2016/ GDPR;
 • Cerințele de reglementare și obligațiile de asigurare a confidențialității informațiilor și datelor prelucrate,

În continuare prezentăm elementele sistemul propriu de management al securității datelor cu caracter personal: ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, modul în care sunt utilizate și de către cine, unde  sunt distribuite datele, temeiul prelucrării, durata păstrării, drepturile persoanelor vizate.

Direcția de Asistență Socială Mediaș (D.A.S. Mediaș) actualizează periodic principiile, măsurile tehnice și organizatorice aplicabile securității datelor cu caracter personal, pentru a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor beneficiarilor și partenerilor noștri, on-line și off-line.

 

Ce categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate?

 

Menționăm că sunt prelucrate doar datele necesare pentru a furniza servicii pentru beneficiari/cetățeni/petenți.

În acest sens, se prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate din exteriorul instituției:

 • nume și prenume, adresa, CNP, serie și număr de buletin, date fiscale și date bunuri imobile, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, angajatori, date privind studiile și profesia, date privind eventualele infracțiuni, condamnări penale sau cazier, originea etnică, date despre sănătatea beneficiarilor;
 • în privința partenerilor cu care există colaborări pentru furnizarea de produse sau servicii și execuția de lucrări, se colectează date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau delegați, funcția deținută, telefon mobil, adresa de e-mail;
 • pentru asigurarea măsurilor de ordine, a pazei și securității persoanelor (angajați, beneficiari, vizitatori, invitați etc.) și a bunurilor se realizează supravegherea video în spațiile aparținând Adăpostului de Noapte și Asistență de Reinserție pentru Persoanele fără adăpost, Creșa nr. 1 și Creșa nr. 2. Astfel, se colectează imagini ale persoanelor care au acces în aceste spații și care sunt stocate pentru o perioadă de 30 zile.

 

Cum sunt prelucrate de către DAS Mediaș datele cu caracter personal?

 

„Datele cu caracter personal” reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

D.A.S. Mediaș procesează datele cu caracter personal ale beneficiarilor, ale partenerilor comerciali, ale vizitatorilor sediului, ale persoanelor care accesează website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, poștă, întâlniri, participare la evenimente etc.), angajați și colaboratori, alte persoane fizice, astfel:

 

 • obținem date cu caracter personal în mod direct de la beneficiari/persoane fizice în diferite moduri, incluzând următoarele modalități: contact direct în cadrul întâlnirilor de la sediul instituției, telefonic, primirea de date pe email/fax, trimiterea de cereri și completarea unor documente necesare furnizării serviciilor administrației publice locale, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul instituției;
 • putem obține date cu caracter personal și indirect, din alte surse: prin dezvăluiri făcute de alte instituții (transfer de date) dezvăluiri efectuate în interesul dumneavoastră sau interes legitim, prin interogarea bazelor de date naționale unde avem acces reglementat legislativ, dezvăluiri ale altei persoane vizate, dumneavoastră fiind inițial parte terță iar ulterior prin prelucrare – parte vizată. Aceste categorii de informații pot cuprinde numele și datele de identificare ale dumneavoastră, adresa de e-mail, alte informații adiționale despre dumneavoastră.

 

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

 

Ne întemeiem prelucrările de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legale:

 

 • prelucrările sunt necesare în vederea îndeplinirii unor obligații legale care ne revin, servesc interesului legitim și/sau servesc interesului public, sunt necesare pentru executarea unui contract (în interesul persoanei vizate);
 • consimțământ: atunci când prelucrarea nu are la bază o obligație legală sau nu decurge din îndeplinirea obligațiilor legate de furnizarea serviciilor noastre, numai în baza consimțământului persoanei vizate;
 • prin completarea formularelor, solicitanții își dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către DAS Mediaș.

 

În ce scop prelucreazĂ DAS Mediaș datele cu caracter personal?

 

Prelucrare  înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Procesarea datelor cu caracter personal se efectuează pentru:

 • furnizarea serviciilor sociale;
 • executarea unei operațiuni de plată;
 • soluționare petiții/sesizări; prelucrarea oricăror altor solicitări primite direct sau online, inclusiv formularea răspunsurilor la solicitări;
 • încheierea și executarea de contracte;
 • administrarea și întreținerea website-ului;
 • activități de recrutare și selecție de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul instituției;
 • promovarea unor acțiuni și evenimente;
 • servicii de consiliere legală și reprezentare în justiție;
 • gestionarea declarațiilor de avere și de interese;
 • pentru analize interne destinate îmbunătățirii serviciilor sociale;
 • îndeplinirea altor obligații legale specifice domeniului de activitate;
 • prelucrări statistice la nivel național; prelucrări în scop de cercetare științifică;

 

Unde trimitem datele furnizate de dvs?

 

Transferăm date cu caracter personal atunci când cerințele de reglementare ne impun acest lucru; ne conformăm cerințelor legale ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autorități sau în cazul unui proces.

Atunci când primim astfel de cereri, transmitem datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună credință, că legea ne cere să o facem. Nimic din această informare nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga informațiile dvs.

Transferăm date cu caracter personal atunci când credem că este necesar a face aceasta pentru a împiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.

Vom partaja cu dvs. informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității dvs. sau ale altor parteneri.

Putem să comunicăm date cu caracter personal unor terțe părți în scopul îmbunătățirii calității serviciilor sociale pe care le oferim. Acești terți au, la rândul lor, obligații similare cu ale D.A.S. Mediaș în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu noi, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari, juridici sau privind sistemul de management al calității, organisme de certificare, autorități ale statului.

În timpul navigării dvs. pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia sa furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web. 

 

Pe ce durată prelucrează D.A.S. Mediaș datele cu caracter personal?

 

            Vom stoca datele cu caracter personal necesare furnizării serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate și pentru a ne conforma obligațiilor legale aplicabile.

Datele vor fi stocate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Dacă D.A.S. Mediaș va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal și în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de ștergere, anonimizare, arhivare, distrugere în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanelor vizate, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate în posesia D.A.S. Mediaș;
 • de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita D.A.S. Mediaș să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;
 • dreptul de a solicita D.A.S. Mediaș să rectifice orice date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare/dreptul de a fi uitat;
 • în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării până la clarificarea sau finalizarea litigiului;
 • dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).

 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresa:

 • D.A.S. Mediaș,  Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr. 11 , Mediaș, telefon 0269846517
 • Email: das_medias@yahoo.com  pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.

Vă este recunoscut dreptul de a va adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, este București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Dacă doriți să corectați datele dvs. cu caracter personal sau alte informații, să modificați modul în care colaborăm și prelucrăm aceste date sau dacă doriți să adresați întrebări despre politicile noastre aplicabile securității prelucrării datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la datele de contact de mai jos:

Direcția de Asistență Socială Mediaș

Adresa: Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr. 11

Adresă e-mail: das_medias@yahoo.com

Tel. 0269846517

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – Velicea Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut