• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Servicii Sociale

Atribuţii şi competenţe:
1. Asigură realizarea activităţilor de asistenţa socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare
2. Elaborează planul de intervenţie a persoanei sau a familiei, care cuprinde măsurile de asistenţă socială respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate precum şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul
3. Realizează evaluarea iniţială în vederea identificării nevoilor individuale şi familiale în baza cărora se elaborează planul de intervenţie
4. Oferă informaţii persoanei cu privire la riscurile sociale şi drepturile de protecţie socială de care pot beneficia
5. Oferă consiliere necesară în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate
6. Realizează diagnoză socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planuri de servicii comunitare
7. Urmăreşte punerea în aplicare a planului comunitar de asistenţă socială în sectoarele în care aplicarea acestuia este legată de activitatea serviciului
8. Acordă servicii sociale la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal, precum şi din oficiu
9. Informează beneficiarii cu privire la serviciile sociale oferite de furnizorii privaţi de servicii sociale
10. Întocmeşte şi emite răspunsuri, în termenul legal de 30 de zile, la petiţiile adresate D.A.S.
11. Reprezintă autoritatea publică locală, atunci când este delegat în programele naţionale şi internaţionale, în vederea îmbunătăţirii asistenţei şi protecţiei sociale în municipiul Mediaş
12. Asigură buna desfăşurare a programului cu publicul, ce se desfăşoară în conformitate cu programul stabilit de conducătorul Direcţiei de Asistentă Socială;
13. Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin, potrivit prezentului regulament, legii şi obiectului de activitate al serviciului.

În domeniul prevenirii combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială:
1. identifică persoanele singure şi familiile care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal şi propun măsuri pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială
2. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de servicii de informare şi consiliere adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială
3. depune diligenţele pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială/medico-socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite
5. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială
6. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege
7. oferă servicii de informare şi consiliere persoanelor fără adăpost şi îndrumarea acestora spre servicii specializate
8. oferă servicii de informare şi consiliere victimelor traficului de persoane şi îndrumarea acestora spre servicii specializate

În domeniul protecţiei persoanelor vârstnice:
1. identifică nevoile sociale ale persoanelor vârstnice
2. asigură gratuit servicii de informare şi consiliere persoanelor vârstnice cu privire la drepturile sociale ale acestora
3. oferă servicii de consiliere pentru prevenirea situaţiilor de dificultate şi dependenţă
4. evaluează prin anchetă socială situaţia persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială şi propune măsuri de asistenţă socială în situaţia de fapt constatată
5. asigură înmormântarea persoanelor vârstnice decedate în cazul lipsei de susţinători legali sau când aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare

În domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi:
1. asigură măsuri specifice de protecţie şi de asistenţă socială în conformitate cu nevoile particulare ale persoanei cu dizabilităţi, precum şi în funcţie de situaţia familială şi socio-economică a acesteia
2. în vederea asigurării continuităţii măsurilor de protecţie, de asistare şi îngrijire, instituie măsuri specifice de realizare a tranziţiei tânărului cu dizabilităţi din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi
3. facilitează participarea activă la viaţa comunităţii
4. asigură servicii de informare şi documentare accesibile persoanelor cu dizabilităţi
5. efectuează controale periodice asupra activităţii îngrijitorului informal
6. asigură gratuit instruirea îngrijitorului informal, o data la 2 ani
7. promovează şi implementează conceptul Acces pentru toţi, pentru a împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare
8. întocmeşte Contracte cu familiile copiilor cu dizabilități și /sau cu cerințe educaționale speciale, în vederea implementării și monitorizării Planului de abilitare/reabilitare a acestor copii

Asistent social Crișan Aurica tel: 0269448254
Asistent social Șerb Emilia

ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU :

 1. ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP SAU ORIENTAREA ŞCOLARĂ - MINORI

RELAŢII CU PUBLICUL : LUNI ŞI MIERCURI, între orele 8,00 – 12,00

Informarea privind actele necesare pentru certificatul de handicap/orientare şcolară

 1. Dosar cu șină P.V.C. ( plastic), 1 plic format A4
 2. Fișa medicală sintetică – tip, de la medicul de familie (ORIGINAL);
 3. certificat medical, de la medicul specialist (ORIGINAL);
 4. Aviz psihologic pentru persoanele cu afectare psihică (ORIGNAL) – obligatoriu de la prima evaluare, ulterior numai ptr. cei cu afectare psihică
 5. Copii xerox după documente  medicale  necesare evaluării – (bilete de ieşire din spital, analize medicale, investigaţii paraclinice specifice afecţiunii
 6. Act de identitate CN/CI copil - original şi copie xerox;
 7. copii carte de identitate părinţi (MAMĂ,TATĂ - ADRESA ACTUALIZATĂ) cu domiciliul în judeţul Sibiu/ reprezentant legal
 8.  fişă psihopedagogică – (de la unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul) –TIP- ORIGINAL conform Ordinului nr.1985/2016
 9. adeverinţă şcolară (de la unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul) – ORIGINAL
 10. ultimul Certificat de Orientare Şcolară (după caz) – C.J.R.A.E Sibiu – copie, dacă e cazul,
 11.  reprezentant legal:

- copie carte de identitate asistent maternal profesionist sau persoana care are în plasament
copilul;
- ultima Hotărâre a Comisiei de Protecţie a Copilului/Sentinţa civilă – de plasament – copie;
- sentinţa de divorţ, după caz;
- copie certificat de căsătorie (dacă părinţii sunt căsătoriţi după data de naştere a copilului)
- copie certificat de deces părinte;
- în cazul părinţilor plecaţi în străinătate – curatelă instituită de Instanţa de Tutelă şi adeverinţă cu prestaţiile de care beneficiază copilul pe teritoriul statului în care au reşedinţa/domiciliul părinţii.

 1. certificatul de încadrare în grad de handicap în vigoare, 
 2. Anchetă socială se întocmeşte de Direcția de Asistență Socială Mediaș ,
 1. ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP ADULŢI

- Dosar PVC ( plastic ), cu șină
- Referat medical stare prezentă, de la medicul specialist (ORIGINAL); și eventuale alte anexe la referat, în funcţie de bolile avute
-  Scrisoare medicală – tip, de la medicul de familie (ORIGINAL);
- Aviz psihologic pentru persoanele cu afectare psihică (ORIGNAL) – obligatoriu de la doi specialiști
- Copii xerox după documente  medicale  necesare evaluării – bilete de ieşire din spital, analize medicale, investigaţii paraclinice specifice afecţiunii
- Act de identitate  - original şi copie xerox;
acte privind statutul ocupațional și situație financiară, după caz:  adeverinţă de salariat cu ultimul venit net , în original;  Copie xerox după decizia de pensionare, sau  decizia medicală de incapacitate de muncă, ptr. pensionarii de invaliditate ( boală) + ultimul cupon
- ptr .șomeri , cupon / adeverinţă şomaj,
- adeverintă de elev sau după caz copie xerox  a ultimei diplome de studii
- persoane fizice autorizate, elevii și persoane fără ocupație -  adeverință de venit eliberată de A.N.A.F
- copie certificat de handicap anterior şi Program individual de reabilitare şi integrare socială anexat;

Servicii oferite persoanelor vârstnice care se adresează instituţiei noastre:

Informarea privind drepturile persoanelor vârstnice conform Legii nr. 17 / 2000 privind protecţia persoanelor vârstnice, modificată şi completată de Legea nr.281/2006 – art.1, art.2
În contextul legii asistenţei sociale, persoana vârstnică reprezintă o categorie de populaţie vulnerabilă cu nevoi particulare, datorită limitărilor fiziologice şi fragilităţii caracteristice fenomenului de îmbătrânire. Persoanele vârstnice, în funcţie de situaţiile personale de natură socio-economică, medicală şi fiziologică, beneficiază de măsuri de asistenţă socială, în completarea prestaţiilor de asigurări sociale pentru acoperirea riscurilor de bătrâneţe şi de sănătate.
Având în vedere prevederile art. 94 alin.(2) lit.d din Legea nr.292/2011- Legea asistenţei sociale, persoanele vârstnice pot beneficia de beneficii de asistenţă socială sub forma de “facilităţi privind transportul urban şi interurban.
Astfel la nivelul municipiului nostru, Consiliul Local Mediaş a aprobat prin Hotarîrea nr. 326/ 2016 includerea în categoria beneficiarilor de abonamente gratuite la transportul local de călători, efectuat de S.C. Meditur S.A., a persoanelor care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă sau pensie anticipată şi a persoanelor vârstnice care nu beneficiază de pensie pentru limită de vârstă sau pensie anticipată, dar au împlinit vârsta de pensionare, conform prevederilor legale, cu domiciliul în municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou.
Ca măsură de suport/sprijin în vederea creşterea nivelului de trai şi a standardului de viaţă pentru aceste persoane, sunt oferite servicii primare de informare, îndrumare şi consiliere socială, adaptate nevoilor fiecărei persoane/familii, ex. : îngrijire la domiciliu; internarea într-un Cămin pentru Persoane Vârstnice; reţeaua de Centrele Rezidenţiale din judeţul Sibiu de stat şi private; etc.

ANCHETĂ SOCIALĂ ÎN VEDEREA INTERNĂRII ÎNTR-UN CENTRU DE TIP REZIDENŢIAL, sunt necesare următoarele:

FOTOCOPII DUPĂ URMĂTOARELE ACTE :
- Acte de identitate pentru persoana vârstnică și membrii familiei care locuiesc cu acesta;
- Certificat de căsătorie, deces sau sentință de divorț (după caz);
- Cupoane de pensie (în cazul pensionarilor).
- Certificat de încadrare în grad de handicap,dacă este cazul
- Hotărâre Judecătorească de numirea unui reprezentant legal, unde este cazul
- Declarație din partea membrilor familiei privind motivele pentru care se solicită internarea.

Violenţa domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internaţional, cât şi la nivelul României.
Intervenţia de urgenţă a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale în situaţiile de violenţă domestică.

Echipa mobilă de intervenție în regim de urgență în cazurile de violență domestică

Procedura de intervenție în regim de urgență în cazurile de violență domestică:

a) verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național (SNUAU) -112;
b) realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
c) acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice;
d) sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localității/județului, adecvate nevoilor acestora;
e) informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, ordin de
protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;
f) asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de protecție, și
păstrează confidențialitatea asupra identității acestora;
g) colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor;
h) se deplasează la fața locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalării efectuate de către organele de poliție și asigură sprijinul necesar pentru orientarea și conducerea de îndată a agresorului către centrele rezidențiale gestionate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de către furnizori publici sau privați, de pe raza unității administrativ-teritoriale;
i) realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat.

Echipa mobilă se deplasează la faţa locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalării efectuate de către organele de poliţie şi asigură sprijinul necesar pentru orientarea şi conducerea de îndată a agresorului către centrele rezidenţiale gestionate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de către furnizori publici sau privaţi, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:
a) copiii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
b) ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a);
c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
d) pensionării;
e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;
f) invalizii şi bolnavii cronici;
g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

Actele necesare ptr. depunerea cererii de acordare de  hrana la cantina de ajutor social conform Legii 208/1997

 • copii xerox după : certificatele de nastere ptr. toti membrii familiei, buletinele de identitate,  certificatul de căsătorie şi originalele pentru confirmare
 • hotarârea definitivă de adopţie, încredinţare sau plasament familial ( unde este cazul )
 • sentinţă de divorţ şi stabilire a pensiei de întreţinere ( unde este cazul )
 • sentinţa de încredinţare a copiilor şi pensia de întreţinere stabilită, în cazul mamelor singure cu copii.
 • adeverinţă de la Oficiul Forţelor de Muncă pentru :
  a) minorii  peste 16 ani şi   nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi
  b) persoanele care sunt fără ocupaţie şi nu au nici un venit (inclusiv femeile care au copii sub 7 ani numai la depunerea dosarului )
 • adeverinţă de la şcoală pentru copii care au vârsta de şcoală, din care să rezulte dacă frecventează şcoala, beneficiază de bursă şi alocaţie de stat
 • adeverinţe de venit (salariu net) unde este cazul
 • cupoane de şomaj, pensie, handicap, unde este cazul
 • adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară
 • adeverinţă de pământ
 • declaraţie la notariat ptr. persoanele care au depaşit vărsta de pensionare, din care să rezulte că nu beneficiază de pensie.
 • adeverinţă de la Direcţia Fiscală Locală ( Primarie ), din care să rezulte că nu figurează cu autovehicule ( motorete, autoturisme sau mai multe proprietăţi etc.)
 • negaţie de la primăria de domiciliu pentru cei care au reşedinţă în Mediaş-Ighuşul Nou

UN DOSAR CU ŞINĂ

CERERE Beneficii - cantina

De asemenea solicitanţii trebuie să prezinte şi actul de identitate în original în momentul depunerii cererii.

Sari la conținut