• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Beneficii de Asistenţă Socială

PROGRAM CU PUBLICUL : miercuri orele 8:30 – 13:00

Persoană de contact Insp.sup. Şerb Emilia
Telefon 0757 026943 / 0269448254

Descarcă:
Decarca Cerere VMI

Alocaţia de stat pentru copii

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, conform Legii nr.61/1993.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, precum şi tinerilor cu handicap care urmează o formă de învăţământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 631 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 256 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii
c) 631 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept

Acte necesare pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii:

 • Copie act identitate mamă
 • Copie act identitate tată
 • Copie certificat de naştere copil
 • Copie certificat de căsătorie
 • Cerere tipizată
 • Certificat de naştere a copilului în original
 • Un dosar hârtie
 • Extras de cont (după caz)
 • Descarcă :Cerere alocatie de stat
 • Persoanele care au fost plecate în străinătate sau au copii născuţi în străinătate ( ţări care fac parte din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European, excepţie Spania) trebuie să dea o declaraţie la notar conform modelului ataşat.)

Declaratie notariala model

Persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate să comunice orice schimbare în privinţa componenţei familiei sau a domiciliului/reşedinţei care poate determina încetarea sau modificarea acordării drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acesteia, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu copiii lor.

Program cu publicul Marţi si Joi , 8-12

Persoană de contact Ernean Dana , tel 0740227919

ACTE NECESARE PT. INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL PÂNA LA VÂRSTA DE 2 ANI (3 ANI COPIL CU HANDICAP)

 • CERERE TIPIZATĂ
 • COPIE BULETINE PARINTI
 • COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE(UNDE ESTE CAZUL)
 • COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 • COPIE CERTIFICAT DE HANDICAP COPIL (UNDE ESTE CAZUL)
 • ADEVERINŢĂ MEDIC FAMILIE CU PERIOADA CONCEDIULUI MEDICAL  SAU COPII DUPĂ CERTIFICATE MEDICALE (CODUL 08),  ŞTAMPILATE ‘CF. CU ORIGINALUL’ DE CĂTRE ANGAJATOR
 • COPIE DUPĂ CEREREA DEPUSĂ LA ANGAJATOR PT. SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII
 • COPIE DUPĂ DECIZIA DE SUSPENDARE A ACTIVITĂŢII
 • ADEVERINŢĂ TIPIZATĂ – COMPLETATĂ CORECT( salariu net şi/ sau concediul medical  pentru ultimele 24 luni anterioare datei  naşterii copilului)
 • ADEVERINȚĂ PTR. CELĂLALT PĂRINTE DE LA ANGAJATOR CU DATA ANGAJĂRII ( ÎN CAZUL
  ÎN CARE NU LUCREAZĂ, ADEVERINȚĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE MEDIAȘ)
 • 1 DOSAR
 • ALTE ACTE DOVEDITOARE DUPĂ CAZ :
 • EXTRAS DE CONT (DUPĂ CAZ)

Adeverinta TIP
Cerere ICC
Declaratie 1
Declaratie 2 pt celalalt parinte

STIMULENTUL DE INSERŢIE

ACTE NECESARE PT. STIMULENT DE INSERŢIE ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE BENEFICIAZĂ DE INDENMIZAŢIE CREŞTERE COPIL

 • CERERE TIPIZATĂ
 • COPIE BULETINE PARINTI
 • COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE(UNDE ESTE CAZUL)
 • COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 • COPIE CERTIFICAT DE HANDICAP COPIL (unde este cazul)
 • ADEVERINŢĂ MEDIC FAMILIE CU PERIOADA CONCEDIULUI MEDICAL SAU COPII DUPĂ CERTIFICATE MEDICALE COD 08 ŞTAMPILATE CONFORM CU ORIGINALUL”DE CĂTRE ANGAJATOR
 • ADEVERINŢĂ TIPIZATĂ – COMPLETATĂ CORECT (salariu net şi/ sau concediul medical  pentru ultimele 24 luni anterioare datei  naşterii copilului)
 • ADEVERINŢĂ PTR CELĂLALT PĂRINTE DE LA ANGAJATOR CU DATA ANGAJĂRII  SAU ÎN CAZUL ÎN CARE NU LUCREAZĂ, ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE MEDIAŞ.
 • 1 DOSAR

Cerere ICC
Adeverinta TIP

ACTE NECESARE PT. STIMULENT DE INSERŢIE ÎN CAZUL ÎN CARE S-A BENEFICIAT DE INDENMIZAŢIE CREŞTERE COPIL PÂNĂ LA VÂRSTA DE 2 AN /3 ANI COPIL CU HANDICAP

 •  CERERE TIPIZATĂ
 • COPIE BULETIN TITULAR
 • COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 • COPIE CERERE DEPUSĂ LA ANGAJATOR RELUAREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE
 • COPIE DECIZIE DE RELUARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE ELIBERATĂ DE ANGAJATOR
 • DUPĂ CAZ DOVADA ELIBERATĂ DE AUTORITĂŢILE COMPETENTE DIN CARE SĂ REZULTE CĂ SE REALIZEAZĂ SAU URMEAZĂ SĂ SE REALIZEZE VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI
 • 1 DOSAR

Cerere ICC

LEGEA 248 /2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată
H.G. 15/2016 – Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legea nr.248/ 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

a) copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar , conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
b) venitul lunar este de până la 557,03/lei / membru de familie
c) familia care beneficiază de alocație de susținere a familiei (ASF), astfel crește pragul de eligibilitate de la 284 lei /membru de familie la 557,03 lei /membru de familie.
d)copilul se află în îngrijirea persoanei desemnată de părintele acestuia pentru îngrijire pe perioada absenței sale dacă veniturile pe persoană(inclusiv copilul), nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordare ASF

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional .

Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

DEPUNEREA DOSARELOR

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş – Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială şi Servicii Sociale ( str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru Nr.11, în incinta fostei şcoli de aviaţie ) începând cu data de 05 septembrie 2022.

În conformitate cu prevederile legale, pentru anul şcolar 2022-2023 cererile, însoţite de documentele justificative, se pot depune până la sfârșitul lunii în curs pentru drepturile aferente lunii septembrie 2022, de marți și joi, intervalul orar 08,30-13.

PRECIZĂRI
Beneficiarul stimulentului educaţional este copilul, titularul tichetului social pentru grădiniţă este titularul dreptului la alocație pentru susținerea familiei, în situația prevăzută la art.2.alin(1) din lege sau persoana desemnată, în situația prevăzută la art.2alin.(2) din lege.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 105 lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.

Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.

Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. În cazul în care se constată una dintre aceste situaţii, acordarea stimulentului educaţional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.

VENITURI

Art. 10. – HG. 15/2016
(1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. c) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreţinere față de copii și/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.
(2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educației Naţionale și Cercetării Știinţifice, altor instituţii publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată;
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.
(3) Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2), se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.

ACTE NECESARE
– Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere tip – completată corect şi complet
– dosar plic

Acte privind componenţa familiei ( după caz ) :
– xero-copii buletine/carţi de identitate părinţi
– xero-copii certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
– xero-copie certificat de căsătorie;
– xero-copie sentinţă judecătorească de divorţ, de încredinţare a copilului minor, de custodie, de stabilire a contribuţiei de întreţinere, etc.
– xero-copie certificat de handicap
– xero-copie hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
– xero-copie hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
– xero-copie dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;
– xero-copie hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
– xero-copie hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
– xero-copie hotărârea judecătorească prin care soţul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Acte privind veniturile familiei, pentru luna anterioară depunerii cererii (după caz) :
– adeverinţă de venit eliberată de ANAF – Serviciul Fiscal Municipal Mediaş pentru persoanele fără venituri
– adeverinţă salariu, cupon indemnizaţie de şomaj, cupon pensie
– decizia de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului
– alte acte doveditoare, după caz

Acte privind înscrierea la gradiniţă :
– dovada înscrierii la grădiniță a copilului .

Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Aldea Adina Mariana -Inspector – tel:0269/448254 – mobil 0746091488

– ancheta socială precum şi alte documente specifice fiecărui caz în parte

Cerere - pentru solicitarea unor beneficii de asistenţă socială

De asemenea solicitanţii trebuie să prezinte şi actul de identitate în original în momentul depunerii cererii.

AJUTOARE   DE   ÎNCĂLZIRE  şi   SUPLIMENTUL  PENTRU   ENERGIE

noiembrie  2023 –  martie  2024

- se acordă conform Legii 226/2021 privind  stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii  nr. 226/2021

Cererea tipizată, completată corect şi complet va fi însoţită de următoarele acte:

 • factură de furnizare gaze naturale (de dată cât mai recentă);
 • factură de energie electrică (de dată cât mai recentă);
 • buletinele sau cărţile de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă),  certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu buletinele sau cărţile de  identitate  pentru  toţi membri  familiei   în  original;
 • certificatul de căsătorie;
 • acte de venit din luna  septembrie 2023 - pentru cererile depuse în luna octombrie 2023;  
 • acte de venit din luna  octombrie 2023 - pentru cererile depuse în luna noiembrie 2023;
 • adeverinţe de salariu (cu menţiunea DA/NU bonuri de masa şi contravaloarea acestora, tichete de vacanţă, cupoane de şomaj, cupoane pensie, cupoane indemnizaţie  persoană cu   handicap etc;
 • pentru persoanele care nu realizează niciun venit, declaraţie pe propria răspundere;
 • hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuvinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind  măsura  plasamentului,  potrivit  legii;
 • dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii;
 • alte acte doveditoare, după caz: sentinţă divorţşi stabilire pensii de întreţinere,  certificate de handicap, certificat de deces;
 • pentru persoanele care nu sunt proprietare, contractele de închiriere, comodat sau concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de abitaţie/uzufruct, împuternicire de la proprietarul  locuinţei, adeverinţă de la Asociaţia de proprietari, după caz;
 • cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/, talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă.

Perioada de  preluare a cererilor  însoţite de  acte  doveditoare

 11  octombrie  2023 – 13  noiembrie  2023      

Program     luni – joi     orele 8,00 -13,00       

vineri          orele  8,00 -12,00  

Preluarea  cererilor  însoţite  de  acte  doveditoare:

 • Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş (Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.11, în incinta fostei şcoli de aviaţie);
 • Sediul Primăriei municipiului  Mediaş (P-ţa C. Coposu, nr. 3);
 • Cererile însoțite de documentele doveditoare pot fi depuse, de asemenea, la adresa de e-mail  office@dasmedias.ro.

*PRECIZĂRI:

Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul  contractului de furnizare a gazelor naturale/energiei electrice  (persoana trecută pe factura de gaze naturale /energie electrică).

ART. 3 – Legea 226/2021

 1. l) titular al ajutorului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a măsurilor (ajutor pentru încălzirea locuinţei şi supliment pentru energie), solicită acordarea acestora şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau rezerva cu drept de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al  acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

ART.14  alin. (3) – Legea  226/2021

La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt  trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere; nerespectarea de către titular  a acestei  prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor  legale.

 ART.19  – Legea  226/2021

Titularii  ajutoarelor pentru  încălzirea  locuinţei  sunt obligaţi să comunice ulterior depunerii cererii, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării .

ART. 3 lit. i) – Legea 226/2021

Suplimentul  pentru  energie

Reprezintă măsura care are drept scop sprijinul financiar, măsură destinată consumatorilor vulnerabili pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei  părţi din  cheltuielile cu :

 • iluminatul locuinţei,
 • susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă,
 • asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate,
 • mijloacele  de comunicare care  presupun  utilizarea de energie.

Art.25 – Legea 226/2021

Familiile ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 1.386 lei iar în cazul persoanelor singure venitul este de până la 2.053 lei, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate,  în cuantum de:

 • 10 lei /lună pentru consumul de gaze naturale;
 • 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi ( lemne )şi/sau petrolieri;
 • 30 lei /lună pentru consumul de energie electrică;

În cazul în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul  suplimentului de energie este de 70 lei/lună.

Anexa 4 la Normele metodologice (H.G. nr. 50/2011)

 LISTA cuprinzând  bunurile ce conduc la excluderea acordării  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinţei / suplimentului pentru energie

Bunuri imobile:

- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu  şi a anexelor gospodăreşti ;

- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane

care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă.

Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):

Autoturism/Autoturisme şi/sau   motocilcletă/motociclete  cu o vechime mai

 mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ,precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

 1. Mai mult de un autoturism / motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani .
 2. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
 3. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".
 4. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
 5. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
 6. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare  cu valoare  de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii .                      .

Terenuri/animale şi/sau păsări:

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă  de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

*NOTĂ:   Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate în această listă conduce

   la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei/suplimentului   

   pentru energie.

ÎNCĂLZIRE  CU  GAZE  NATURALE

Art.7 – Lege 226 /2021

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

Trepte de venituri Valoare   Supliment

Ajutor      lunar

 

Până la  200 lei / pe membru pe familie  250 lei      10 lei
Intre 200,1 – 320 lei / pe membru de familie  225 lei      10 lei
Între 320,1 – 440 lei / pe membru de familie  200 lei      10 lei
Între 440,1 – 560 lei / pe membru de familie  175 lei      10 lei
Între 560,1 – 680 lei / pe membru de familie  150 lei      10 lei
Între 680,1 – 920 lei / pe membru de familie  125 lei      10 lei
Între 920,1 – 1040 lei / pe membru de familie  100 lei      10 lei
Între 1040,1–1160 lei / pe membru de familie   75  lei      10 lei
Între 1160,1–1280 lei / pe membru de familie   50 lei       10 lei
Între 1280,1–1386 lei /pe membru de familie   25 lei       10 lei
Persoana  singură

Între 1280,1 - 2053 lei

  25 lei       10 lei

 

ÎNCĂLZIRE  CU  ENERGIE   ELECTRICĂ

Art.7 – Lege 226 /2021

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează :

Trepte de venituri Valoare    Supliment

Ajutor      lunar

Până la  200 lei / pe membru pe familie  500 lei    30(70) lei
Intre 200,1 – 320 lei / pe membru de familie  450 lei    30(70) lei
Între 320,1 – 440 lei / pe membru de familie  400 lei    30(70) lei
Între 440,1 – 560 lei / pe membru de familie  350lei     30(70) lei
Între 560,1 – 680 lei / pe membru de familie  300 lei    30(70) lei
Între 680,1 – 920 lei / pe membru de familie  250 lei    30(70) lei
Între 920,1 – 1040 lei / pe membru de familie  200 lei    30(70) lei
Între 1040,1–1160 lei / pe membru de familie  150 lei     30(70) lei
Între 1160,1–1280 lei / pe membru de familie  100 lei     30(70) lei
Între 1280,1–1386 lei /pe membru de familie   50 lei      30(70) lei
Persoana  singură

Între 1280,1 - 2053 lei

  50 lei      30(70) lei

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică cuantumul suplimentului este de 70 lei/ lună.

ÎNCĂLZIRE  CU  LEMNE

Art.7 – Lege 226 /2021

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

Trepte de venituri Valoare     Supliment

Ajutor        lunar

Până la  200 lei / pe membru pe familie  320 lei       20 lei
Intre 200,1 – 320 lei / pe membru de familie  288 lei       20 lei
Între 320,1 – 440 lei / pe membru de familie  256 lei       20 lei
Între 440,1 – 560 lei / pe membru de familie  224lei        20 lei
Între 560,1 – 680 lei / pe membru de familie  192 lei       20 lei
Între 680,1 – 920 lei / pe membru de familie  160 lei       20 lei
Între 920,1 –1040 lei /pe membru defamilie  128 lei       20 lei
Între 1040,1–1160 lei/ pe membru defamilie  96 lei         20 lei
Între 1160,1–1280 lei / pe membru de familie  64 lei         20 lei
Între 1280,1–1386 lei /pe membru de familie  32lei         20 lei
Persoana  singură

Între 1280,1 - 2053 lei

 32 lei         20 lei

VENITURI

*Notă:

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 • alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare;
 • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social/alocație pentru susținerea familiei/ajutor pentru încălzire/supliment pentru energie.

În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea drepturilor menționate se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

Cerere acordare ajutor de incalzire si supliment pentru energie


AJUTOARE   DE   ÎNCĂLZIRE  şi   SUPLIMENTUL  PENTRU   ENERGIE

noiembrie  2022 –  martie  2023

– acordate conform Legii 226/2021 privind  stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, H.G. nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii  nr.226/2021

Cererea tipizată,  completată  corect şi complet  va fi însoţită de  următoarele   acte:
– xero-copie  factură de furnizare gaze naturale cât mai recentă
– xero-copie  factură de energie electrică cât mai recentă
– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă),  după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu  buletinele de  identitate  pentru  toţi membri  familiei  şi în  original
– xero-copie după  certificatul de căsătorie
– acte de venit din  luna  septembrie 2022: adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net( inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane pensie,  cupoane indemnizaţie  persoană cu   handicap,  etc.
– pentru persoanele  care nu realizează  nici  un venit, declaraţie  pe  propria  răspundere 
– hotărâre judecătorească  definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de  încuvinţare a adopţiei,  potrivit legii
– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului  privind   măsura  plasamentului,  potrivit  legii
– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii
– alte acte doveditoare, după caz: xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere,  certificate de handicap, certificat de deces,  etc.
– pentru persoanele care nu  sunt  proprietare,  xero-copii după contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de abitaţie/uzufruct,  împuternicire   de la proprietarul  locuinţei, adeverinţă de la Asociaţia de proprietari, după caz
– xero-copie după  cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/  /talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă.
– adeverinţă  eliberată de SERVICIUL FISCAL   LOCAL MEDIAŞ  (Primărie)   din  care  rezultă   dacă  familia   sau   persoana   singură  are  în  proprietate  cel  puţin  unul dintre       bunurile   cuprinse în   anexa 4 –  Norme metodologice  ( H.G. 50/2011 )

Anexa 4-Lista de excludere

Perioada de  preluare a cererilor  însoţite de  acte  doveditoare
 18  octombrie  2022 – 16  noiembrie 2022  

Program   luni – joi  orele 8,30 -13,00,   13,30– 14,00    
vineri     orele  8,30 -13,00  

  Preluarea  cererilor  însoţite  de  acte  doveditoare:
Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş ( Aleea Comandor
Dimitrie  Moraru  nr.11,  în   incinta  fostei  şcoli de aviaţie )
Sediul Primăriei  municipiului  Mediaş  ( P-ţa C.Coposu nr.3)
Online la adresa de mail: office@dasmedias.ro
Prin Poștă la adresa: Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie  Moraru  nr.11 .

PRECIZĂRI
Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul  contractului de furnizare  a gazelor naturale /energiei electrice  ( persoana trecută pe factura de gaze naturale /energie electrică).

ART. 3 – Legea 226/2021
l) titularul al ajutorului – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale  de acordare a măsurilor (ajutor pentru încălzirea locuinţei şi supliment pentru energie), solicită acordarea acestora şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau rezerva cu drept de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat,  concesiune al  acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

ART.14  alin.(3) Legea 226/2021
La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona  corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt  trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere ; nerespectarea de către  titular  a acestei  prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor  legale.

Venituri care se iau în calcul

ART.19  – Legea  226 / 2021
Titularii  ajutoarelor pentru  încălzirea  locuinţei  sunt obligaţi să comunice ulterior depunerii cererii ,   orice   modificare   intervenită  în  componenţa  familiei  şi  a  veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data  modificării

Art.3 lit. i – Legea 226/2021
   Suplimentul  pentru  energie
Reprezintă măsura care are drept scop sprijinul financiar,  măsură destinată consumatorilor vulnerabili pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei  părţi din  cheltuielile cu :

 • iluminatul  locuinţei
 • susţinerea facilităţilor de gătit  şi asigurarea apei calde în locuinţă
 • asigurarea continuităţii  în alimentare a  echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor din motive de sănătate
 •  mijloacele  de comunicare care  presupun  utilizarea de energie

Art.25 – Legea 226/2021
Familiile ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 1386 lei   iar în cazul persoanelor singure   venitul este de până la 2053 lei , beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate,  în cuantum de :
10 lei /lună pentru consumul de gaze naturale
20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi ( lemne )şi/sau petrolieri
30 lei /lună pentru consumul de energie electrică

În cazul în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică,  cuantumul  suplimentului de energie este de 70 lei/lună.

Treptele de venituri și valoarea ajutorului (Art. 7 – Lege 226 /2021)

Gaze naturale  :

Trepte de venituri Valoare   Supliment Ajutor lunar
Până la  200 lei / pe membru pe familie  250 lei      10 lei
Intre 200,1 – 320 lei / pe membru de familie  225 lei      10 lei
Între 320,1 – 440 lei / pe membru de familie  200 lei      10 lei
Între 440,1 – 560 lei / pe membru de familie  175 lei      10 lei
Între 560,1 – 680 lei / pe membru de familie  150 lei      10 lei
Între 680,1 – 920 lei / pe membru de familie  125 lei      10 lei
Între 920,1 – 1040 lei / pe membru de familie  100 lei      10 lei
Între 1040,1–1160 lei / pe membru de familie   75  lei      10 lei
Între 1160,1–1280 lei / pe membru de familie   50 lei       10 lei
Între 1280,1–1386 lei /pe membru de familie   25 lei       10 lei
Persoana  singură Între 1280,1 – 2053 lei   25 lei       10 lei

Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri :

Trepte de venituri Valoare     Supliment Ajutor lunar
Până la  200 lei / pe membru pe familie  320 lei       20 lei
Intre 200,1 – 320 lei / pe membru de familie  288 lei       20 lei
Între 320,1 – 440 lei / pe membru de familie  256 lei       20 lei
Între 440,1 – 560 lei / pe membru de familie  224lei        20 lei
Între 560,1 – 680 lei / pe membru de familie  192 lei       20 lei
Între 680,1 – 920 lei / pe membru de familie  160 lei       20 lei
Între 920,1 –1040 lei /pe membru de familie  128 lei       20 lei
Între 1040,1–1160 lei/ pe membru de familie  96 lei         20 lei
Între 1160,1–1280 lei / pe membru de familie  64 lei         20 lei
Între 1280,1–1386 lei /pe membru de familie  32 lei         20 lei
Persoana  singură Între 1280,1 – 2053 lei  32 lei         20 lei

Energie  electrică  :

Trepte de venituri Valoare    Supliment Ajutor lunar
Până la  200 lei / pe membru pe familie  500 lei    30(70) lei
Intre 200,1 – 320 lei / pe membru de familie  450 lei    30(70) lei
Între 320,1 – 440 lei / pe membru de familie  400 lei    30(70) lei
Între 440,1 – 560 lei / pe membru de familie  350lei     30(70) lei
Între 560,1 – 680 lei / pe membru de familie  300 lei    30(70) lei
Între 680,1 – 920 lei / pe membru de familie  250 lei    30(70) lei
Între 920,1 – 1040 lei / pe membru de familie  200 lei    30(70) lei
Între 1040,1–1160 lei / pe membru de familie  150 lei     30(70) lei
Între 1160,1–1280 lei / pe membru de familie  100 lei     30(70) lei
Între 1280,1–1386 lei /pe membru de familie   50 lei      30(70) lei
Persoana  singură Între 1280,1 – 2053 lei   50 lei      30(70) lei

Cerere acordare ajutor de incalzire si supliment pentru energie

Cerere 2022 (pdf inteligent)

Sari la conținut