• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Adăpost de Noapte şi de Asistenţă de reinseraţie pentru persoane fără adăpost

Persoane eligibile

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  Adăpost  de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru  Persoanele fără Adăpost  sunt persoane fără adăpost, fără sprijin familial, în general fără surse de venit:
– Tineri –  peste 18 ani – 26 ani
–  peste 26 ani – 35 ani
– Adulţi – peste 35 ani – 65 ani
– Vârstnici –  peste 65 ani
cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ teritorială funcţionează /îşi are sediul serviciul social,  precum şi cei cu domiciliul/reşedinţa în alte localităţi decât cea pe a cărei rază administrativ teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social.
Capacitatea adăpostului este de 15 locuri repartizate în două dormitoare 7 locuri pentru femei şi 8 locuri pentru bărbaţi.

Admiterea în adăpostul de noapte   

 • Acte necesare: carte de identitate
 • Identificarea persoanelor fără adăpost se efectuează de către personalul de specialitate din cadrul D.A.S., împreună cu organele competente (Poliţia Municipală, Poliţia Locală, Jandarmeria, et.) şi persoane din comunitate;
 • Acordarea serviciilor în adăpostul de noapte se face pe baza acordului liber de voinţă a persoanelor care se prezintă la adăpost sau a celor conduse de către organele competente; Se va completa de către beneficiar o cerere de primire în adăpost;
 • Activitatea adăpostului se desfăşoară pe timp de noapte, în ture de 12 ore, între orele 19.00 – 07.00;
 • Primirea persoanelor fără adăpost se face între orele 19.00 – 22.00 cu excepţia cazurilor identificate şi conduse la adăpost de către organele competente care pot fi primite şi după orele 22.00;
 • Evaluarea socială a persoanelor fără adăpost se face în camera de primire de către personalul angajat în cadrul adăpostului prin completarea de către aceştia a Fişei de luare în evidenţă.
 • Evidenţa beneficiarilor admişi se ţine în Registrul de evidenţă al beneficiarilor în care se consemnează : data şi ora primirii, numele şi prenumele beneficiarului, vârsta, seria şi numărul cărţii de identitate sau buletinului de identitate. Persoanele conduse la adăpost de către organele competente pot fi primite şi fără acte de identitate, fiind identificate în prealabil de către Poliţie, Poliţie locală etc.
 • Pe timpul şederii în adăpost persoanelor fără adăpost li se asigură igiena corporală în regim de urgenţă, deparazitare, după caz, un loc în spaţiul amenajat pentru dormit, haine şi lenjerie pentru uzul personal;
 • Pe timpul şederii în adăpost persoanelor fără adăpost li se oferă un ceai cald, condiţii de socializare într-un spaţiu amenajat dotat cu mese, scaune, televizor;
 • Serviciile sunt acordate gratuit.

Condiţii de încetare a serviciilor:

 • La cererea beneficiarului;
 • Dacă pe timpul şederii în adăpost persoanele asistate manifestă un comportament neadecvat, agresiv, serviciile pot fi sistate pe baza unui proces verbal întocmit de către personalul aflat în serviciu.

Nu sunt admise în adăpost persoanele aflate în stare de ebrietate şi cu comportament agresiv.

Legislatie primară

– Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
– ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
– Anexa 5 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II;
– H.G. nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
– OSGG/600/2018 privind aprobarea SCIM al entităţilor publice.

Cerere de primire in Adapostul de Noapte – descarca

ROF Adapost de noapte – modificat 09.03.2021 – descarca

Sari la conținut