• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Locuințe sociale şi de necesitate

Direcția de asistență socială administrează 420 de locuințe sociale și de necesitate în conformitate cu Legea nr.114/1996-Legea locuinței, locuințe ocupate în prezent în procent de 100%.

Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii, oricare dintre următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradele I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, victimele violenţei domestice sau alte persoane sau familii îndreptăţite.

Nu pot beneficia de locuinţe sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:
a) deţin în proprietate o locuinţă;
b) au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
d) deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.
Prin excepţie pot beneficia de locuinţe sociale victimele violenţei domestice numai până la data finalizării partajului prin una dintre modalităţile prevăzute de lege.

Conform HCL nr.150/2012 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru persoane singure sau familii beneficiare de locuințe sociale, chiria lunară pentru locuința socială este de 1% din venitul net realizat pe familie sau persoană singură.

ACTE NECESARE pentru dosarul de solicitare a unei locuinţe sociale

CEREREA TIP – se obţine de la ghişeul D.A.S. sau se poate descarca de pe site şi va fi însoţită de următoarele acte doveditoare necesare pentru evaluarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi :

1. Copie după actul de identitate pentru toţi membrii familiei;
2. Copie după certificatul de naştere pentru toţi membrii familiei;
3. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
4. Dovezile de venit la toţi membrii familiei( după caz ): adeverinţă salar net; cupoane de pensie; cupoane şomaj; ajutor special persoană cu handicap accentuat sau grav; adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară ptr. persoanele fizice autorizate; adeverinţă privind cuantumul ajutorului social; cupoanele cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extrasul de cont ); adeverinţa de la şcoala pentru fiecare copil de vârstă şcolară care frecventează şcoala; declaraţie pe propria răspundere şi adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, pentru persoanele majore care nu realizeaza venituri;
5. Acte doveditoare conform art. 43 din Legea nr. 114/1996 pentru solicitanţii care se încadrează în urmatoarele categorii:

  • Persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari
  • Tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani
  • Persoanele cu handicap accentuat sau grav
  • Pensionarii, veteranii şi văduvele de război
  • Eroii şi urmaşii eroilor Revoluției române din decembrie 1989
  • Persoanele persecutate din motive politice precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, începând cu 1 martie 1945 – Decretului-lege nr. 118/1990
  • Solicitanții care provin din rândul persoanelor repatriate
  • Persoanele care dovedesc că sunt marginalizate social – beneficiarii de ajutorul social conform legii nr. 416/2001 și H.G nr. 1149/2002.

2024

Publicat: 31.10.2023 – LISTĂ DE PRIORITĂȚI pentru anul 2024 în vederea repartizării locuințelor sociale

HCL nr. 286/2023 -aprobare LISTĂ DE PRIORITĂȚI  pentru anul 2024 în vederea repartizării locuințelor sociale

Cererile privind repartizarea unei locuințe sociale însoțite de acte doveditoare vor fi depuse la sediul Direcției de Asistență Socială din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11, până la data de 15 octombrie 2023, urmând ca acestea să fie analizate până la data de 1 noiembrie a anului în curs.

descarcă CERERE_2024

Metodologia și  criteriile de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaș, pentru anul 2024 aprobate prin HCL  265/2023

http://www.primariamedias.ro/portal/medias/portal.nsf/AllByUNID/Hotarari-000013DE?OpenDocument

Publicat: 13.10.2023 – LISTĂ DE PRIORITĂȚI PROVIZORIE pentru anul 2024 în vederea repartizării locuințelor sociale

2023

Programul de preluarea a dosarelor este de începând cu data de 09.01.2023 de luni – vineri între orele 8.30 – 13.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială – Mediaş.
Ultima dată pentru depunerea dosarelor este 10.02.2023 ora 13.00.

Descarcă CERERE_2023

Metodologia și  criteriile de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaș, pentru anul 2023 aprobate prin HCL  401/2022

http://www.primariamedias.ro/portal/medias/portal.nsf/AllByUNID/Hotarari-000013DE?OpenDocument

Tătar Dumitru – Inspector : tel: 0269/448252

Voinescu Cristian – Referent: tel mobil 0746034034

Ormenișan Alin – Referent: tel mobil 0756157768

H.C.L. nr. 265 – aprobarea Metodologiei si criteriilor de repartizare a locuintelor sociale din fondul locativ al Municipiului Medias, pentru anul 2024

Lista provizorie de prioritati pentru anul 2023 in vederea repartizarii locuintelor sociale din fondul locativ al municipiului Medias

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaş

Sari la conținut