• 0269837764
  • office@dasmedias.ro
  • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Cinci săptămâni pentru preluarea cererilor privind acordarea subvenției la încălzire

AJUTOARELE   DE   ÎNCĂLZIRE pentru perioada noiembrie 2018-martie 2019 sunt acordate conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările  ulterioare

(H.G.  920/2011 – Norme  Metodologice de aplicare,  cu modificările şi completările ulterioare), familiilor și persoanelor singure care au un venit lunar de maxim 615 lei pe membru de familie

Cererea tipizată,  completată  corect şi complet  va fi însoţită de următoarele acte :

– o factură de gaz cât mai recentă

– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă),  după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu  buletinele de  identitate  pentru  toţi membri  familiei  şi în  original

– xero-copie după  certificatul de căsătorie

– acte de venit din  luna  septembrie 2018: adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net,( inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane pensie,  cupoane indemnizaţie  persoană cu   handicap,  etc.

– pentru persoanele  care nu realizează  nici  un venit, declaraţie  pe  propria  răspundere 

– hotărâre judecătorească  definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de  încuvinţare a adopţiei,  potrivit legii

– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului  privind   măsura  plasamentului,  potrivit  legii

– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii

– alte acte doveditoare, după caz : xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere,  certificate de handicap, certificat de deces,  etc.

– pentru persoanele care nu  sunt  proprietare,  xero-copii după contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie,   împuternicire   de la proprietarul  locuinţei

– xero-copie după  cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/  /talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă

– adeverinţă   eliberată  de    DIRECŢIA   FISCALĂ   LOCALĂ

MEDIAŞ  (Primărie)   din  care  rezultă   dacă  familia   sau   persoana   singură  are  în  proprietate  cel  puţin  unul dintre       bunurile   cuprinse în   anexa 4 –  norme metodologice  

 Perioada de  preluare a cererilor  însoţite de  acte  doveditoare

11  octombrie  2018 – 15  noiembrie  2018    

Program  zilnic   luni – vineri   8 – 13   

Cererile  (însoţite  de  acte  doveditoare) se depun la sediul Direcției de Asistență Socială (Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11, în incinta fostei Școli de Aviație.

 

PRECIZĂRI

Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului ( persoana trecută pe factura de gaz ) .

 ART.19  – O.U.G. 70/2011

Titularii  ajutoarelor pentru  încălzirea  locuinţei  sunt obligaţi să comunice ulterior depunerii cererii ,   orice   modificare   intervenită  în  componenţa  familiei  şi  a  veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data  modificării .

ART. 6 – O.U.G. 70/2011

  1. i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

ART.14 – O.U.G. 70/2011

La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona  corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia , precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt  trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere ; nerespectarea de către  titular  a acestei  prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor  legale.

 

ÎNCĂLZIRE  CU  GAZE  NATURALE

Art.9 – O.U.G. 70/2011

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei gaze naturale  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

 

 

 

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 262  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 190  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 150  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 120  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 90    lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 70    lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie 45    lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie 35    lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie 20    lei

 

 

ÎNCĂLZIRE  CU  ENERGIE   ELECTRICĂ

 

 

Art.10 – O.U.G. 70/2011

 

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei energie  electrică  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

 

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 240  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 216  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 192  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 168  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 144  lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 120  lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie  96   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie  72   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie  48   lei

 

 

Conform prevederilor  legale, ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălziredebranşaţi  de la furnizarea gazelor naturale şi care au  contracte  valabile  de  furnizare a  energiei electrice . 

 

Consumatorii care  solicită ajutor  pentru  încălzirea locuinţei  cu energie electrică   pe lângă  actele doveditoare  vor  ataşa  şi  xero-copie  după  ultima   factură   pentru  energie  electrică.   

 

ÎNCĂLZIRE  CU  LEMNE 

 

Art.11 – O.U.G. 70/2011

 

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

 

 

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 54  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 48  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 44  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 39  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 34   lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 30   lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie 26   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie 20   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie 16   lei

 

VENITURI

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat,  asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă,  obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale,

 

 cu excepţia

 

ajutorului  social , acordat  conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările  şi completările  ulterioare

 alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate,

a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu»,  cu modificările şi completările ulterioare,

a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional,

precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi  cu  caracter  ocazional  desfăşurate  de zilieri,  republicată.

ANEXA 4 la normele metodologice

                                                          LISTA

Cuprinzând  bunurile ce conduc la excluderea acordării

                     ajutorului pentru  încălzirea  locuinţei

 

Bunuri imobile:

– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu  şi a anexelor gospodăreşti ;

– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane

care  depăesc 1.000  mp în zona urbană şi 2.000 mp in zona rurală.

Fac excepţie terenurile din   zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/ construcţie /  producţie agricolă

 

Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):

 

    1.Autoturism/Autoturisme  şi/sau   motocilcletă/motociclete  cu o vechime mai

 mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ,precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

 

2.Mai mult de un  autoturism / motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani  .                    .

 

3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

 

4.şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

 

5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

 

6.Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

 

7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate   hidraulic, mecanic sau electric.

 

Depozite bancare  cu valoare  de peste 3.000 lei , cu excepţia dobânzii .                      .

 

Terenuri/animale şi/sau păsări:

 

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie.

 

 

NOTĂ   Deţinerea  unuia  dintre  bunurile  menţionate  în  această  listă conduce la  excluderea  acordării   ajutorului   pentru  încălzirea  locuinţei.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut