• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

ANUNȚ SELECȚIE MEMBRI ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ

Asociația Grupul de Acțiune Locală Z.U.M Mediaș  organizează selecție transparentă de NOI MEMBRI ACTIVI.

Membrii activi sunt acei membri asociaţi, persoane fizice şi juridice, care aderă la Statutul Asociaţiei, având deplinătatea drepturilor şi privilegiilor, în conformitate cu acesta.

Membri activi pot fi:

 • Reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau de la nivelul județului Sibiu, cum ar fi: Consiliul Județean Sibiu, Agenția Locală/Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială Protecția Copilului, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu, precum și diferite instituții locale, precum școli sau licee etc.
 • Reprezentanți ai sectorului privat precum operatori economici (de ex. persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi individuale, profesii liberale, întreprinderi/firme micro, mici, mijlocii sau mari), și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative, entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii etc.
 • Reprezentanți ai societății civile: ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, unități de cult etc.
 • Persoane fizice relevante: reprezentanți ai grupurilor țintă definite în SDL – reprezentanți ai grupurilor țintă definite în SDL – persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială – și cetățeni de pe raza teritoriului SDL (din zona urbană marginalizată și zona urbană funcțională) ce sunt interesați să participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL.

 

PROCEDURA DE ADERARE

 A. Depunerea cererii de aderare

Reprezentanții sectorului public, ai sectorului privat, ai societății civile și persoanele fizice pot depune la sediul GAL din str. Nicolae Iorga, nr. 2, Mediaș, județul Sibiu, cererea de aderare în original, conform formularului atașat (Anexa 1).

 SECTOR PUBLIC

Cererile reprezentanților sectorului public vor fi însoțite de următoarele documente, depuse în copie, pe e-mail la adresa office.galmedias@gmail.com sau la sediul GAL din str. Nicolae Iorga, nr. 2, Mediaș, județul Sibiu:

 1. Scrisoare de intenție (o scurtă prezentare a solicitantului, inclusiv baza legală în virtutea căruia a fost înființat, motivația pentru care reprezentantul sectorului public dorește să devină membru al Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ și plus valoarea pe care o poate aduce Asociației – 2  pagini);
 2. Actul de înființare a instituției publice (se va prezenta actul de înființare a instituției publice cu toate modificările și completările ulterioare – de ex. HG, HCL, HCGMB etc.);
 3. Certificat de înregistrare fiscal;
 4. Actul de numire a reprezentantului legal al instituției;
 5. Actul de numire și împuternicirea persoanei desemnate să reprezinte instituția (dacă este alta față de reprezentantul legal al instituției).

 SECTOR PRIVAT

Cererile reprezentanților sectorului privat vor fi însoțite de următoarele documente, depuse în copie, pe e-mail la adresa office.galmedias@gmail.com sau la sediul GAL din str. Nicolae Iorga, nr. 2, Mediaș, județul Sibiu:

 

 1. Scrisoare de intenție (o scurtă prezentare a solicitantului, motivația pentru care reprezentantul sectorului privat dorește să devină membru al Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ și plus valoarea pe care o poate aduce Asociației – 3 pagini conform Anexei 1.2.);
 2. Statutul entității / Actul constitutiv actualizat (după caz);
 3. Certificat de înregistrare fiscal;
 4. Certificat de înregistrare de la Registrul Comerțului;
 5. Certificat constatator de la Registrul Comerțului, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii cererii de aderare;
 6. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor si taxelor locale;
 7. Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei juridice/ punctul de lucru privind îndeplinirea obligatiilor de plata la bugetul de stat;
 8. Actul de numire și împuternicirea persoanei desemnate să reprezinte entitatea (dacă este alta față de reprezentantul legal al instituției).
 9. Bilanțul contabil pe ultimul an.

 SOCIETATE CIVILĂ

Cererile reprezentanților societății civile vor fi însoțite de următoarele documente, depuse în copie, pe e-mail la adresa office.galmedias@gmail.com sau la sediul GAL din str. Nicolae Iorga, nr. 2, Mediaș, județul Sibiu:

 1. Scrisoare de intenție (o scurtă prezentare a solicitantului, motivația pentru care reprezentantul societății civile dorește să devină membru al Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ și plus valoarea pe care o poate aduce Asociației – 3  pagini conform Anexei 1.3.);
 2. Statutul entității actualizat;
 3. Certificatul de Înregistrare la Judecatorie / Extras Registrul special pentru Asociații și Fundații;
 4. Certificat de înregistrare fiscal;
 5. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale;
 6. Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei juridice/ punctul de lucru privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul de stat;
 7. Bilanțul contabil pe ultimul an.

 PERSOANE FIZICE

Cererile persoanelor fizice relevante vor fi însoțite de următoarele documente, depuse în copie, pe e-mail la adresa office.galmedias@gmail.com sau la sediul GAL din str. str. Nicolae Iorga, nr. 2, Mediaș, județul Sibiu:

 1. Scrisoare de intenție (o scurtă prezentare a solicitantului, motivația pentru care persoana fizică relevantă dorește să devină membru al Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ, interesul în elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL, precum și calitatea de reprezentant ai unuia dintre grupurilor țintă definite în SDL – persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială– 1 pagină);
 2. Copie după cartea de identitate/ declarație pe propria răspundere[1] conform căreia persoana locuiește în teritoriul SDL, deci este relevantă (anexa 2).

 B. Analizarea cererilor de aderare depuse

Analizarea cererilor, în vederea stabilirii îndeplinirii condițiilor de aderare, este făcută de către Consiliul Director (CD), care aprobă sau respinge cererile. Numai cererile aprobate vor fi înaintate, în vederea confirmării, Adunării Generale a Asociaților (AGA) care le va supune votului în proxima ședință.

Analizarea cererilor de aderare însoțite de documentele depuse la dosar se va face în 2 (două) etape după cum urmează:

Etapa 1–  verificarea documentelor statutare și a declarațiilor.  În cazul în care cererea de aderare nu este însoțită de toate documentele, CD va cere în scris prin adresă transmisă prin e-mail, completarea dosarului într-un termen care să nu depășească 3 zile lucrătoare. Cererile de aderare incomplete sau cele în care solicitanții nu clarifică situația în termenul stabilit vor fi respinse.

Etapa 2 – cererile de aderare care trec de etapa 1, vor fi analizate din punct de vedere al relevanței în raport cu misiunea, obiectivele și principiile GAL și tinand cont de restricțiile privind numărul maxim de membri din fiecare caterorie de membri (sector public, sector privat, societate civila, persoane fizice).

În analizarea cererii de aderare Consiliul Director va avea în vedere, următoarele criterii:

 1. Existența sediului/punctului de lucru in teritoriul SDL;
 2. Activitățile/proiectele anterioare la nivelul ZUM/teritoriului SDL;
 3. Experiența anterioară în proiecte POSDRU/POCU;
 4. Calitatea de furnizor acreditat/licențiat de servicii medicale/sociale/educaționale;
 5. Calitatea de furnizor furnizor acreditat de servicii de formare profesională;
 6. Calitatea de furnizor acreditat de servicii de consiliere profesională și mediere pe piata muncii;
 7. Numărul de angajați ai companiei din ZUM/teritoriul SDL;
 8. Relevanța organizatiei în raport cu populația din ZUM/teritoriul SDL;
 9. Resurse materiale/logistice/umane relevante puse la dispoziția GAL;
 10. Capacitatea operațională și financiară;
 11. Alte elemente relavante în raport cu scopul, obiectivele sau activitățile organizatiei.

În urma analizarii cererii de aderare pe baza criteriilor anterior prezentate membrii CD vor face o notă justificativă comună care va sta la baza deciziei de aprobare/respingere a cererii de aderare. Decizia de aprobare/respingere se ia cu majoritatea simplă a membrilor CD, conform prevederilor statutare. Nota justificativă va menționa toate motivațiile, concluziile sau observațiile membrilor CD și este un document de uz intern.

CD va comunica celor care solicită aderarea la GAL, în termen de 2 zile lucrătoare de la ședința CD, doar decizia de aprobare sau respingere. Scrisorile de respingere nu vor fi motivate.

C. Plata taxei de înscriere și a cotizației

Solicitanții ale căror cereri de aderare au fost aprobate, achită taxa de înscriere și cotizația în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea înștiințării privind aprobarea cererii de aderare.

Solicitantul va transmite în format electronic, la adresa office.galmedias@gmail.comsau va depune la sediul GAL din str. Nicolae Iorga, nr. 2, Mediaș, județul Sibiu, dovada plății în termenul prevăzut anterior. Neachitarea în termen a taxei de înscriere și a cotizației conduce la respingerea automată a cererii de aderare.

Persoanele fizice relevante sunt scutite de plata taxei de înscriere și a cotizației.

D. Dobândirea calității de membru al Asociației Asociației Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4

Solicitanții ale căror cereri de aderare au fost aprobate și au achitat taxa de înscriere șu cotizația primesc, prin e-mail, o scrisoare prin care sunt înștiințați că au fost admiși ca membrii ai Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ. Solicitanții devin membrii Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ începând cu ziua următoare primirii scrisorii de înștiințare.

Cererile de aderare vor fi aprobate numai după verificarea respectării prevederilor statutare, respectiv art. 28.2. conform cărora nici autorităţile publice, niciun alt grup nu pot avea drept de vot mai mare de 49%, astfel componența GAL trebuie să asigure respectarea principiului conform căruia niciun partener sau grup (sector public, sector privat, societate civilă, comunitate marginalizată etc.) să nu fie majoritar (niciun grup nu trebuie să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot).

[1]Declarația pe propria răspundere[1] conform căreia persoana locuiește în teritoriul SD (anexa 2) se va depune în original la sediul GAL.

Vezi aici anuntul complet selectie membri GAL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut