• 0269837764
 • office@dasmedias.ro
 • Aleea Comandor Dimitrie Moraru , nr.11, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

D.A.S. Mediaş preia cereri în vederea acordării stimulentelor educaţionale (tichete pentru grădiniţă)

LEGEA 248 /2015  privind  stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

2013-specimen-tichet-socialH.G. 15/2016 – Norme Metodologice de  aplicare a  prevederilor   Legea  nr.248/ 2015  privind   stimularea   participării  în   învăţământul  preşcolar   a copiilor  provenind  din  familii   defavorizate

 CONDIŢII   DE   ELIGIBILITATE 

 Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele  criterii:

 1. a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent
 2. b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent
 3. c) venitul lunar pe membru de familie este de până la   284/lei / membru de familie

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor  din familiile beneficiare ale  stimulentului educaţional .

Prin frecvenţă regulată se înţelege  prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia  absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

 1. a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată  au lipsit mai  mult de 50% din  zilele de grădiniţă,  din motive medicale;
 2. b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.                                                                                                                                                          PRECIZĂRI                                                                                                                                                     Beneficiarul stimulentului educaţional  este copilul,  titularul tichetului social pentru grădiniţă  este reprezentantul  familiei,  respectiv  reprezentantul legal  al  copilului. Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 50  lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.

  Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. În cazul în care se constată una dintre aceste situaţii,  acordarea stimulentului educaţional încetează,  iar sumele  utilizate astfel se  recuperează de la  titularul  dreptului.

  VENITURI

   Art. 10. – HG. 15/2016

   (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. c) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile  şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreţinere față de copii și/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.
  (2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se exceptează  următoarele:

  1. a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
  3. c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  4. d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
  5. e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educației Naţionale și Cercetării Știinţifice, altor instituţii publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;
  6. f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată;

   

  1. g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă  acestea nu  au titlu de  venituri  salariale;
  2. h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat  sau  local  cu  titlu  de  ajutor  de  urgență.

  Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2),  se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de  alte  autorităţi  competente, mandate  poştale  de plată,  extrase de cont,  decizii ori dispoziţii  de stabilire  a  drepturilor.

  ACTE   NECESARE

  – Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere  tip  – completată  corect şi complet

  –  dosar  plic

   

  Acte privind componenţa familiei  ( după caz )  :

   –  xero-copii   buletine/carţi  de identitate  părinţi

  –  xero-copii certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea  familiilor  defavorizate;

  – xero-copie  certificat de căsătorie;

  – xero-copie  sentinţă judecătorească de divorţ, de încredinţare a copilului minor, de custodie ,   de stabilire a    contribuţiei  de întreţinere , etc.

  – xero-copie  hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

  – xero-copie  hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

  – xero-copie  dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura  plasamentului;

  – xero-copie  hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia  autorităţii tutelare, potrivit legii;

  – xero-copie hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
  – xero-copie  hotărârea judecătorească prin care soţul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai  mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea  copiilor;

  – după caz, alte acte  doveditoare  privind componenţa  familiei.

  Acte privind  veniturile  familiei,  pentru luna anterioară  depunerii cererii  (după caz)  :

   

  • adeverinţă de venit  eliberată de  ANAF – Serviciul  Fiscal Municipal  Mediaş    pentru persoanele  fără venituri
  • adeverinţă salariu, cupon indemnizaţie de şomaj, cupon   pensie
  • decizia de acordare a indemnizaţiei  pentru  creşterea copilului
  • alte acte doveditoare, după  caz

   

  Acte privind  înscrierea la  gradiniţă :

  –  dovada  înscrierii  la  grădiniță a copilului .

  Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile   de  la  producerea acesteia.

  DEPUNEREA   DOSARELOR

  Dosarele se depun la   sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş – Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială şi Servicii Sociale  ( str. A.Vlaicu nr.33,  în  incinta  fostei  şcoli de aviaţie )  începând cu  data  de      22  februarie  2016  

   Program    luni,  marţi,  miercuri,   joi   8 – 13  

  În conformitate cu prevederile legale, pentru anul şcolar 2015—2016 cererile, însoţite de documentele  justificative,   se pot depune până  la data  de  30 aprilie  2016.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut